جمعه ٠٤ اسفند ١٣٩٦ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > درمانگاه تخصصی 
 
 

 

 

 

ایام هفته

تاریخ

اطفال

زنان

داخلی

جراحی

قلب

پوست

پاتولوژی

عفونی

بیهوشی

ارتوپدی

گوشحلقوبینی

رادیولوژی

روانپزشک

طباورژانس

مغزواعصاب

شنواییسنجی

جراحکلیهمجاریادرار

چشم

یکشنبه

1

آقایی

رحمتیان

امینی

محمودیان

اکبری

 

 

ناصری

صادقی

 

 

 

عباسآبادی

اسدی

عظیمیان

 

 

اسدالهی

دوشنبه

2

 

رحمتیان

امینی

 

قدوسی

 

حسینی

ناصری

صادقی

جلالی

 

 

 

اسدی

عظیمیان

 

 

اسدالهی

سهشنبه

3

 

رجبیهفرد

معینپور

 

اردوان

مرادی

 

ناصری

صادقی

 

 

 

عباسآبادی

اسدی

عظیمیان

 

 

سعیدی

چهارشنبه

4

آقایی

باباخانی

معینپور

جاریانی

 

مرادی

حسینی

ناصری

کیانی

گشتاسبیفرد

 

 

 

 

 

 

 

سعیدی

پنجشنبه

5

 

باباخانی

نیکسرشت

جاریانی

 

نخعیزاده

حسینی

ناصری

کیانی

گشتاسبیفرد

 

 

 

نجمی

 

 

 

 

جمعه

6

علیزاده

باباخانی

نیکسرشت

جاریانی

 

نخعیزاده

 

وزیریان

کیانی

 

 

دولتآبادی

 

 

 

 

آقامحمدپور

 

شنبه

7

آقایی

باباخانی-رحمتیان

اکبری

محمودیان

اکبری

نخعیزاده

ضمیرانوار

 

کیانی

 

 

 

عباسآبادی

 

 

 

رضوانی

سعیدی

یکشنبه

8

آقایی

رحمتیان

اکبری

محمودیان

اکبری

 

ضمیرانوارضمیرانوار

 

صادقی

 

 

 

عباسآبادی

اسدی

عظیمیان

 

رضوانی

اسدالهی

دوشنبه

9

 

رحمتیان

اکبری

 

قدوسی

 

حسینی

 

صادقی

جلالی

 

 

 

اسدی

عظیمیان

 

 

اسدالهی

سهشنبه

10

 

رجبیهفرد

معینپور

 

اردوان

مرادی

 

 

صادقی

 

 

 

عباسآبادی

اسدی

عظیمیان

 

 

عفتیزاده

چهارشنبه

11

صادقی

باباخانی

معینپور

جاریانی

 

مرادی

حسینی

 

کیانی

گشتاسبیفرد

 

 

 

 

 

 

 

عفتیزاده

پنجشنبه

12

صادقی(آنکال)

باباخانی

نیکسرشت

جاریانی

 

نخعیزاده

حسینی

 

کیانی

گشتاسبیفرد

 

 

 

نجمی

 

 

 

عفتیزاده

جمعه

13

صادقی(آنکال)

باباخانی

نیکسرشت

جاریانی

 

نخعیزاده

 

وزیریان

کیانی

 

 

دولتآبادی

 

نجمی

 

خلیلی

آقامحمدپور

 

شنبه

14

صادقی

باباخانی-رحمتیان

امینی

محمودیان

اکبری

نخعیزاده

ضمیرانوار

 

کیانی

 

 

 

عباسآبادی

 

 

 

رضوانی

 

یکشنبه

15

صادقی

رحمتیان

امینی

محمودیان

اکبری

 

ضمیرانوار

 

صادقی

 

 

 

عباسآبادی

اسدی

عظیمیان

 

رضوانی

اسدالهی

دوشنبه

16

صادقی(آنکال)

رحمتیان

امینی

 

قدوسی

 

حسینی

 

صادقی

جلالی

 

 

 

اسدی

عظیمیان

 

 

اسدالهی

سهشنبه

17

صادقی(آنکال)

رجبیهفرد

اکبری

 

اردوان

مرادی

 

 

صادقی

 

 

 

عباسآبادی

اسدی

عظیمیان

 

 

عفتیزاده

چهارشنبه

18

آقایی

باباخانی

اکبری

جاریانی

 

مرادی

حسینی

 

کیانی

گشتاسبیفرد

 

 

 

 

 

 

 

عفتیزاده

پنجشنبه

19

 

باباخانی

نیکسرشت

جاریانی

 

 

حسینی

 

کیانی

گشتاسبیفرد

 

 

 

نجمی

 

 

 

عفتیزاده

جمعه

20

علیزاده

باباخانی

نیکسرشت

جاریانی

 

نخعیزاده

 

وزیریان

کیانی

 

 

دولتآبادی

 

 

 

 

آقامحمدپور

 

شنبه

21

آقایی

باباخانی-رحمتیان

پاشاروش

محمودیان

اکبری

نخعیزاده

ضمیرانوار

 

کیانی

 

 

 

عباسآبادی

 

 

 

رضوانی

 

یکشنبه

22

آقایی

رحمتیان

پاشاروش

محمودیان

اکبری

نخعیزاده

ضمیرانوار

 

صادقی

 

 

 

عباسآبادی

اسدی

عظیمیان

 

رضوانی

اسدالهی

دوشنبه

23

علیزاده

رحمتیان

وزیریان

 

قدوسی

نخعیزاده

حسینی

 

صادقی

جلالی

 

 

 

اسدی

عظیمیان

 

 

اسدالهی

سهشنبه

24

 

رجبیهفرد

پاشاروش

 

اردوان

مرادی

 

 

صادقی

 

 

 

عباسآبادی

اسدی

عظیمیان

 

 

سعیدی

چهارشنبه

25

آقایی

باباخانی

پاشاروش

جاریانی

 

مرادی

حسینی

 

کیانی

گشتاسبیفرد

 

 

 

 

 

 

 

سعیدی

پنجشنبه

26

 

باباخانی

نیکسرشت

جاریانی

 

نخعیزاده

حسینی

 

کیانی

گشتاسبیفرد

 

 

 

نجمی

 

 

 

 

جمعه

27

علیزاده

باباخانی

نیکسرشت

جاریانی

 

نخعیزاده

 

وزیریان

کیانی

 

 

دولتآبادی

 

 

 

خلیلی

آقامحمدپور

 

شنبه

28

آقایی

باباخانی-رحمتیان

پاشاروش

محمودیان

اکبری

نخعیزاده

ضمیرانوار

 

کیانی

 

 

 

عباسآبادی

 

 

 

رضوانی

سعیدی

یکشنبه

29

آقایی

رحمتیان

پاشاروش

محمودیان

اکبری

 

ضمیرانوار

 

صادقی

 

 

 

عباسآبادی

اسدی

عظیمیان

 

رضوانی

اسدالهی

دوشنبه

30

علیزاده

رحمتیان

معینپور

 

قدوسی

 

حسینی

 

صادقی

جلالی

 

 

 

اسدی

عظیمیان

 

 

اسدالهی

 

برنامه متخصصین بهمنماه1396 بیمارستانامامخمینی(ره)

 

 

                                                                                             :                                                    

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.